Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους


Διαμόρφωση του εδάφους: Είναι η κατεργασία που γίνεται για να μην είναι ισοπεδωμένο το έδαφος, να αποκτήσει κυματοειδή επιφάνεια, να σχηματιστούν αναβαθμίδες, λεκάνες κτλ., με στόχους την  ομοιόμορφη άρδευση, τον σχηματισμό αυλακιών ποτίσματος ή σαμαριών  και την αποφυγή της διάβρωσης. Η εργασία αυτή γίνεται με την προσθήκη στο trakter του αυλακωτήρα. 
Αυλακωτήρας τρακτέρ

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Συμπίεση του εδάφους


Συμπίεση του εδάφους: Αυτή η κατεργασία του εδάφους γίνεται για να υποβαθμιστεί ο  αερισμός και να βελτιωθεί η συγκράτηση και η κίνηση του νερού, με στόχους αφενός να αποκατασταθεί το έδαφος που έχει ανυψωθεί από παγετό και αφετέρου να βελτιωθεί  η επαφή σπόρου-εδάφους μετά τη σπορά. Η εργασία αυτή γίνεται με την προσθήκη στο τρακτέρ των κυλίνδρου (απλός, οδοντωτός, κρόσκιλ κ.ά.)

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Φρεζάρισμα εδάφους


Φρεζάρισμα του εδάφους είναι η κοπή και ταυτόχρονα το ανακάτεμα των επιφανειακών στρωμάτων με στόχους : α) τον θρυμματισμό του εδάφους, β) την προετοιμασία της  σποροκλίνης, γ) την κοπή και στην συνέχεια την ενσωμάτωση των ζιζανίων και δ) την  ενσωμάτωση λιπασμάτων-ζιζανιοκτόνων. Η κατεργασία αυτή του εδάφους γίνεται με την προσθήκη στο τρακτέρ περιστρεφόμενων σκαπτικών (φρέζες) οι οποίες μπορεί να είναι συμπαγείς ή σπαστές. 

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Αναστροφή

Αναστροφή : Είναι η κοπή του εδάφους και ταυτόχρονη αναστροφή του με στόχους α) την  βελτίωση της διηθητικότητας, β) την ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων και λιπασμάτων, γ) το ξερίζωμα ζιζανίων και δ) τον θρυμματισμό και το ανακάτεμα του εδάφους. Η κατεργασία αυτή του εδάφους γίνεται με την προσθήκη του άροτρου στο τρακτέρ
Άροτρο trakter

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Ανάξεση εδάφους

Ανάξεση : Είναι η κοπή του εδάφους χωρίς ανάμειξη στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους, με σκοπό α) την προετοιμασία σποροκλίνης, β) τον θρυμματισμό της επιφάνειας του εδάφους, γ) την καταστροφή των ζιζανίων, και δ) την ενσωμάτωση των λιπασμάτων-ζιζανιοκτόνων. Η εργασία αυτή γίνεται προσθέτοντας στο τρακτέρ καλλιεργητή ελαφρού ή μεσαίου τύπου με ή χωρίς οδοντωτό κύλινδρο. Μπορεί η εργασία αυτή να γίνει και με σβάρνα.
καλλιεργητής τρακτέρ 

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Αναμόχλευση εδάφους


Αναμόχλευση : Είναι η διακοπή της συνέχειας του εδάφους χωρίς ή με λίγη ανάμειξη, με σκοπό την χαλάρωση του εδάφους (δημιουργία κενών χώρων), τον αερισμό και την διάσπαση αδιαπέραστων στρωμάτων. Η εργασία αυτή γίνεται με την προσθήκη στο τρακτέρ του καλλιεργητή βαρέως τύπου ή του υπεδαφοκαλλιεργητή. 
υπεδαφοκαλλιεργητής trakter

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Συμβολή του τρακτέρ στην κατεργασία του εδάφους


Το τρακτέρ όπως έχουμε αναφέρει συνέβαλε τα μέγιστα για την βιομηχανοποίηση της γεωργίας, ξεκούρασε του γεωργούς και τους χάρισε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Στην κατεργασία του εδάφους με την προσθήκη παρελκόμενων συνεργάστηκε για τις πιο κάτω εργασίες.    
Αναμόχλευση, Ανάξεση, Αναστροφή, Σκαφή, Συμπίεση, Διαμόρφωση επιφάνειας.

 Krekis трактор