Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους


Διαμόρφωση του εδάφους: Είναι η κατεργασία που γίνεται για να μην είναι ισοπεδωμένο το έδαφος, να αποκτήσει κυματοειδή επιφάνεια, να σχηματιστούν αναβαθμίδες, λεκάνες κτλ., με στόχους την  ομοιόμορφη άρδευση, τον σχηματισμό αυλακιών ποτίσματος ή σαμαριών  και την αποφυγή της διάβρωσης. Η εργασία αυτή γίνεται με την προσθήκη στο trakter του αυλακωτήρα. 
Αυλακωτήρας τρακτέρ

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Συμπίεση του εδάφους


Συμπίεση του εδάφους: Αυτή η κατεργασία του εδάφους γίνεται για να υποβαθμιστεί ο  αερισμός και να βελτιωθεί η συγκράτηση και η κίνηση του νερού, με στόχους αφενός να αποκατασταθεί το έδαφος που έχει ανυψωθεί από παγετό και αφετέρου να βελτιωθεί  η επαφή σπόρου-εδάφους μετά τη σπορά. Η εργασία αυτή γίνεται με την προσθήκη στο τρακτέρ των κυλίνδρου (απλός, οδοντωτός, κρόσκιλ κ.ά.)

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Φρεζάρισμα εδάφους


Φρεζάρισμα του εδάφους είναι η κοπή και ταυτόχρονα το ανακάτεμα των επιφανειακών στρωμάτων με στόχους : α) τον θρυμματισμό του εδάφους, β) την προετοιμασία της  σποροκλίνης, γ) την κοπή και στην συνέχεια την ενσωμάτωση των ζιζανίων και δ) την  ενσωμάτωση λιπασμάτων-ζιζανιοκτόνων. Η κατεργασία αυτή του εδάφους γίνεται με την προσθήκη στο τρακτέρ περιστρεφόμενων σκαπτικών (φρέζες) οι οποίες μπορεί να είναι συμπαγείς ή σπαστές. 

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Αναστροφή

Αναστροφή : Είναι η κοπή του εδάφους και ταυτόχρονη αναστροφή του με στόχους α) την  βελτίωση της διηθητικότητας, β) την ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων και λιπασμάτων, γ) το ξερίζωμα ζιζανίων και δ) τον θρυμματισμό και το ανακάτεμα του εδάφους. Η κατεργασία αυτή του εδάφους γίνεται με την προσθήκη του άροτρου στο τρακτέρ
Άροτρο trakter

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Ανάξεση εδάφους

Ανάξεση : Είναι η κοπή του εδάφους χωρίς ανάμειξη στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους, με σκοπό α) την προετοιμασία σποροκλίνης, β) τον θρυμματισμό της επιφάνειας του εδάφους, γ) την καταστροφή των ζιζανίων, και δ) την ενσωμάτωση των λιπασμάτων-ζιζανιοκτόνων. Η εργασία αυτή γίνεται προσθέτοντας στο τρακτέρ καλλιεργητή ελαφρού ή μεσαίου τύπου με ή χωρίς οδοντωτό κύλινδρο. Μπορεί η εργασία αυτή να γίνει και με σβάρνα.
καλλιεργητής τρακτέρ 

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Αναμόχλευση εδάφους


Αναμόχλευση : Είναι η διακοπή της συνέχειας του εδάφους χωρίς ή με λίγη ανάμειξη, με σκοπό την χαλάρωση του εδάφους (δημιουργία κενών χώρων), τον αερισμό και την διάσπαση αδιαπέραστων στρωμάτων. Η εργασία αυτή γίνεται με την προσθήκη στο τρακτέρ του καλλιεργητή βαρέως τύπου ή του υπεδαφοκαλλιεργητή. 
υπεδαφοκαλλιεργητής trakter

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Συμβολή του τρακτέρ στην κατεργασία του εδάφους


Το τρακτέρ όπως έχουμε αναφέρει συνέβαλε τα μέγιστα για την βιομηχανοποίηση της γεωργίας, ξεκούρασε του γεωργούς και τους χάρισε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Στην κατεργασία του εδάφους με την προσθήκη παρελκόμενων συνεργάστηκε για τις πιο κάτω εργασίες.    
Αναμόχλευση, Ανάξεση, Αναστροφή, Σκαφή, Συμπίεση, Διαμόρφωση επιφάνειας.

 Krekis тракторΣάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

trakter трактор tractor tracteur Трактори

Παρακάτω η λέξη τρακτερ σε διάφορες εκφάνσεις ή γλώσσες. Γεωργικό μηχάνημα που βοήθησε όσο κανένα άλλο στην εκβιομηχάνιση της γεωργίας, μείωσε τον κόπο του αγρότη και αύξησε τον διαθέσιμο χρόνο του.    
trakter = Στη λατινική γραφή.
Трактори = Στο κυριλλικό αλφάβητο
tractor = Στην αγγλική γλώσσα
tracteur = Στην γαλλική γλώσσα
трактор = Στην Σλαβική διάλεκτο
Φωτογραφία τρακτέρ

ТракториΠέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

συντήρηση για κάθε 10 εργάσιμες ώρες


Ημερήσια συντήρηση του τρακτερ ή συντήρηση για κάθε 10 εργάσιμες ώρες.
1) Φίλτρο αέρα. Τα Φίλτρα ξηρού τύπου δεν χρειάζονται ημερήσια συντήρηση. Όμως, ανάλογα με τον τύπο, ελέγχετε τη αυτόματη βαλβίδα που αποβάλλει τις ξένες ύλες ή αδειάζετε το δοχείο που συγκεντρώνεται η σκόνη.
2) Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού και συμπληρώνετε. Ο έλεγχος γίνεται μερικά λεπτά μετά από το σβήσιμο της μηχανής, για να έχουν στραγγίσει τα λάδια στο Κάρτερ.
3) Ψυγείο. Ελέγχετε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού, ώστε να είναι 2 έως 5 cm κάτω από το λαιμό του ψυγείου ανάλογα με το σύστημα. Ποτέ δε γεμίζομε το ψυγείο μέχρι επάνω. Το υπό πίεση σύστημα ψύξεως των σημερινών τρακτέρ χρειάζεται χώρο για τη διαστολή με την αύξηση της θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού.
4) Λιπαντήρες (γρασαδόροι). Λιπαίνονται με γράσο γενικής χρήσεως κατά διαστήματα.
5) Ποτήρι καυσίμων. Ελέγχετε και εάν υπάρχουν κατακάθια νερού και άλλων ξένων υλών αφαιρείτε και καθαρίζετε.
6) Τροχοί. Ελέγχετε τη πίεση των ελαστικών και το σφίξιμο των κοχλιών.
7) Αντλία Πετρελαίου. Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού και συμπληρώνετε.
μάστορας για τρακτέρ

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Λόγοι συντήρησης


Η συντήρηση του τρακτέρ είναι αναγκαία γιατί λειτουργεί κάτω από δυσχερείς συνθήκες εργασίας όπως και τα υπόλοιπα αγροτικά μηχανήματα. Προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατό, οικονομική, αποδοτική και ασφαλής εργασία του, πρέπει να συντηρείται και να ελέγχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι μπορεί να περιορισθεί η πρόωρη φθορά των εξαρτημάτων του, τυχόν καθυστερήσεις στις εργασίες καθώς και οι πολυδάπανες επισκευές, όταν εφαρμόζεται ένα στοιχειώδες πρόγραμμα συντηρήσεως.
Η συντήρηση είναι κάτι περισσότερο από τη λίπανση ενός εξαρτήματος, που άρχισε ήδη να σφυρίζει. Εάν ο χειριστής περιμένει να εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα, για να παρέμβει, πολύ γρήγορα το τρακτερ θα φθαρεί και η επισκευή του θα είναι δαπανηρή. Γι' αυτό επιβάλλεται η συντήρηση του όπως και των άλλων γεωργικών μηχανημάτων να είναι προληπτική συντήρηση.
Λόγοι συντήρησης trakter 

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Επιλογή

Ο αγοραστής να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι :
Το εργοστάσιο κατασκευής.
Το μοντέλο. Στα γεωργικά μηχανήματα το μοντέλο δείχνει τον τύπο
ενός μηχανήματος, το μέγεθος, τυχόν καλυτέρευση σε σύγκριση με το παλαιότερο κλπ.
Το όνομα του πωλητή. Επειδή άσχετα με τι υπόσχεται ο καθένας έμπορος  γραπτά, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι "ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες".  Συνήθως ο λόγος (η μπέσα) σε συνάρτηση με το όνομα υπερισχύει των γραπτών.
Το ποσό της αγοράς του μηχανήματος
Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του τρακτερ.
Η ευκολία επισκευής. (ανταπόκριση του πωλητή σε ανταλλακτικά ή επισκευή με χαμηλό κόστος – ύπαρξη συνεργείων κοντά στους χώρους εργασίας)
Επιλογή τρακτέρ

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Ιστορία


Πρόγονος του τρακτερ ήταν μια ατμομηχανή που χρησιμοποιήθηκε για όργωμα το 1860 στην Αμερική. Αυτή όργωνε για 23 λεπτά,  σταματούσε για 6 λεπτά προκειμένου να ξαναγεμίσει με ξύλα, με τα οποία όργωνε για άλλα 13 λεπτά, σταματούσε 8 λεπτά για νερό και μετά όργωνε για 1 λεπτό ακόμα πριν σταματήσει για επισκευή. Απασχολούταν 5 άτομα τουλάχιστον για την λειτουργία της (οδηγός, θερμαστής, μηχανικός, 2 άτομα για τα άροτρα).  Το πρώτο βενζινοκίνητο τρακτέρ κατασκευάστηκε το 1901 και ζύγιζε 10 τόνους. Το 1932 κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά τρακτέρ με τροχούς από ελαστικό.  
trakter

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Παραγωγικότητα

Το τρακτερ αντικατέστησε τα ζώα (άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια, αγελάδες) που χρησιμοποιούσαν για τις καλλιέργειες τους οι γεωργοί. Σύμφωνα με μελέτες, για την ίδια παραγωγή, οι αγρότες κέρδισαν 85 μέρες εργασίας ετησίως με τη χρήση του.  Έτσι τους δόθηκε η δυνατότητα να ασχοληθούν με άλλες εργασίες ή να εμβαθύνουν στις ίδιες, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα τους. Ενδεικτικά, με ξύλινα άροτρα χρειάζονταν οκτώ βουβάλια και δύο άντρες για να οργώσουν σε μια μέρα 4 στρέμματα. Τώρα, ένας άντρας με ένα τρακτέρ και με άροτρο δύο υνίων, μπορεί να οργώσει περισσότερα από 40 στρέμματα.
τρακτέρ

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Αυλακωτήρας

Πρόκειται για ένα διπλό άροτρο με δυο αναστρεπτήρες και δυο υνία. Συνδέεται στο σύνδεσμο τριών σημείων του τρακτερΧρησιμοποιείται για να δημιουργεί κανάλια ή αυλάκια ή σαμάρια για :
 1. Σπορά στον πυθμένα των αυλακιών και στη συνέχεια προστασία των μικρών φυτών από τον άνεμο.
 2. Μεταφορά του νερού σε αρδευόμενο έδαφος. 
 3. Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των ζιζανίων γιατί με το σκάλισμα το χώμα πέφτει μέσα στα αυλάκια και σκεπάζει τα ζιζάνια.

Αυλακωτήρας trakter

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Φορτωτής


Φορτωτής τρακτερ
Εργάζεται με το υδραυλικό σύστημα του τρακτέρ.
 Χρησιμότητα :
Α)Καθαρισμός χώρων (μεταφορά κοπριάς, κλπ).
Β)Μεταφορά δεμάτων, χόρτων, χωμάτων, οικοδομικών υλικών.
Γ)Αφαίρεση πασσάλων.
Όταν το τρακτέρ διαθέτει υδραυλικό τιμόνι, ο χειριστής κουράζεται λιγότερο. 
Φορτωτής τρακτέρ

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Λιπασματοδιανομέας


Είναι μηχάνημα που χρησιμοποιείται για να διασκορπιστεί το λίπασμα στην επιφάνεια του εδάφους, πριν την σπορά. 
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένας φυγοκεντρικός λιπασματοδιανομέας, πρόκειται για το πιο οικονομικό είδος διασποράς στερεού λιπάσματος επειδή καλύπτει μεγάλες επιφάνειες σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτός, αποτελείται από ένα δοχείο χωρητικότητας έως 800 κιλών. Στην απόληξη του υπάρχει ρυθμιζόμενη θυρίδα από την οποία οι κόκκοι πέφτουν σε ένα περιστρεφόμενο δίσκο ο οποίος τους διασκορπίζει. Ο δίσκος είναι συνδεδεμένος με τον άξονα μετάδοσης της κίνησης (P.T.O) του τρακτερ. Η ποσότητα του λιπάσματος εξαρτάται από τη ρύθμιση της θυρίδας και την επιλογή των στροφών του pto
Λιπασματοδιανομέας τρακτέρ

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Καταστροφέας ή Στελεχοκόπτης ή Χορτοκοπτικό

Είναι γεωργικό μηχάνημα που συνδέεται στο σύνδεσμο τριών σημείων του τρακτερ και παίρνει κίνηση από το pto. Με την χρησιμοποίηση του,  καταστρέφονται - τεμαχίζονται και διασκορπίζονται τα χόρτα ενός χωραφιού καθώς και στελέχη των φυτών που παραμένουν στο χωράφι μετά την συγκομιδή (βλ. καλαμπόκι, βαμβάκι, κλπ).  Η χρήση του επιβάλλεται πριν αρχίσει η προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη καλλιέργεια, θεωρείται δε ενδεδειγμένη, επειδή εμπλουτίζεται το έδαφος από τα φυτικά υπολείμματα που ξαναγυρίζουν και ενσωματώνονται σ’ αυτό.
Καταστροφέας ή Στελεχοκόπτης ή Χορτοκοπτικό  παρ ελκόμενος από τρακτέρ
   

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Υδραυλικό ψεκαστικό

Ο υδραυλικός ψεκαστήρας χρησιμοποιείται περισσότερο από ότι τα άλλα είδη ( τον  ψεκαστήρα με ρεύμα αέρα ή τον  ψεκαστήρα πεπιεσμένου αέρα). Η μεταφορά του διαλύματος γίνεται με άμεση πίεση της αντλίας. Όταν το ψεκαστικό διάλυμα πιεσθεί, αναγκάζεται να βγει από το ακροφύσιο με τη μορφή μικρών σταγονιδίων, τα οποία παίρνουν ορισμένο σχήμα, ανάλογα με το είδος του ακροφυσίου. Οι υδραυλικοί ψεκαστήρες που φέρονται από τρακτερ διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατασκευή και τη χρήση τους σε  γενικής ή πολλαπλής χρήσεως  και  χαμηλής ή υψηλής πίεσης.
Υδραυλικό ψεκαστικό φερόμενο σε τρακτέρ

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Βαρέως τύπου καλλιεργητής

Ο  Καλλιεργητής βαρέως τύπου χρησιμοποιείται για να κομματιάσει το σκληρό στρώμα του εδάφους που έχει δημιουργηθεί κάτω από το συνηθισμένο βάθος οργώματος, όταν οργώνεται το χωράφι στο ίδιο βάθος για αρκετά χρόνια,  έτσι καλυτερεύει η διεισδυτικότητα και η στράγγιση του νερού αντί να χάνεται με επιφανειακή απορροή.  Αποτέλεσμα της χρήσης με το τρακτερ του καλλιεργητή βαρέως τύπου είναι η ευκολότερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών.
Καλλιεργητής βαρέως τύπου τρακτέρ

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

Καλλιεργητής

Είναι σημαντικό εργαλείο για την κατεργασία του εδάφους, γνωστό σαν σκαλιστήρι. Προσδένεται στο σύνδεσμο 3 σημείων του τρακτερ. Χρησιμοποιείται για να ανασκαλεύει και να αερίζει το έδαφος, όταν αυτό είναι ξερό. Μπορεί να ξύσει την επιφάνεια μέχρι και να ανακατεύει το χώμα σε βάθος 40 εκ. ανάλογα με την κατάσταση του ή την κατασκευή του εργαλείου, ενώ αφήνει στην επιφάνεια το μεγαλύτερο μέρος των φυτικών υπολειμμάτων.  Χρησιμοποιείται επίσης,  για να κομματιάσει το σκληρό στρώμα της γης που έχει προκληθεί όταν οργώνεται το χωράφι στο ίδιο βάθος για αρκετά χρόνια. 
Καλλιεργητής τρακτέρ

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

άροτρο με υνία

Είναι από τα πιο βασικά γεωργικά εργαλεία. Συνδέεται στο σύνδεσμο τριών σημείων του τρακτερ. Με τη χρησιμοποίηση του το έδαφος σχίζεται, χαλαρώνει, τεμαχίζεται και αναποδογυρίζεται. Επίσης σκεπάζονται τα φυτικά υπολείμματα και απομακρύνονται τα ζιζάνια. Ο αριθμός και το πλάτος κοπής των υνίων προσδιορίζουν το πλάτος εργασίας του αρότρου. Με το τροχό που είναι προσδεδεμένος στο άροτρο όπως φαίνεται στη παρακάτω φωτογραφία ρυθμίζεται το βάθος οργώματος.

Υνάροτρο τρακτέρ

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

Δενδροκομικά

Δενδροκομικά τρακτέρ είναι όλα τα τρακτερ που μπορούν να λειτουργήσουν σε δενδρώνες και οπωρώνες όσο το ύψος των κλαδιών τους, επιτρέπει. Είναι ειδικά κατασκευασμένα με έμφαση στο χαμηλό ύψος, στο περιορισμό των διαστάσεων, στην ευελιξία, για να μην προκαλούν τραυματισμούς στα δένδρα. Ακόμη, πρέπει να διαθέτουν ικανή ελκτική δύναμη για να έλκουν τα μηχανήματα κατεργασίας του εδάφους.
Δείγμα δενδροκομικού τρακτέρ
Δενδροκομικό τρακτέρ 

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

τακτικός έλεγχος

 1. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στον κινητήρα. Χρησιμοποιήστε λιπαντικό με χαρακτηριστικό Σ.Α.Ε. 30. 
 2. Ελέγξτε το επίπεδο του ψυκτικού υγρού και ενδεχομένως συμπληρώστε στο ψυγείο.
 3. Ελέγξτε την απόκριση του υδραυλικού συστήματος, μέσω της λειτουργίας του ελκυστήρα. 
 4. Ελέγξτε για τυχόν σημάδια ή ραγίσματα στον ιμάντα του ανεμιστήρα 
 5. Απομακρύνετε τη σκόνη πάνω και γύρω από τον κινητήρα 
 6. Ελέγξτε για ύπαρξη σημείων διαρροής σε σωλήνες, ακροφύσια και χαλαρές συνδέσεις του υδραυλικού συστήματος και του συστήματος παροχής καυσίμου. 
 7. Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα ελαστικά. 
Πάντα πραγματοποιήστε τις αναγκαίες επισκευές πριν την επόμενη χρήση του τρακτερ. 

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Χρησιμότητα Φρέζας

Μηχάνημα που συνδέεται με το τρακτερ και λειτουργεί με την περιστροφική κίνηση του δυναμοδότη. Αρχικά την μεταχειριζόμαστε μετά το όργωμα επειδή αναμοχλεύει το χώμα σε βάθος 15-16 εκ., έτσι σπάει τη συνοχή του εδάφους και το καθιστά απαλό. Επιπλέον, ομαλοποιεί την επιφάνεια προετοιμάζοντας την για φύτευση. Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της συγκομιδής για να ξεριζώνονται τα αγριόχορτα και να χώνονται κάτω από το χώμα, συμβάλλοντας έτσι α) να σκοτώνονται τα ζιζάνια που υπάρχουν πάνω σ’ αυτά και β) με τον αερισμό του εδάφους που επιτυγχάνεται, να βοηθείται η φωτοσύνθεση. Η φρέζα σε αντίθεση με την σβάρνα δεν διαταράσσει το σύνολο της επιφάνειας του εδάφους αλλά μόνο τον τομέα δράσης της προφυλάσσοντας έτσι τα καλλιεργούμενα φυτά.
άξονας και μαχαίρια φρέζας τρακτέρ

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Προσαρμογή παρελκομένων

Η σύνδεση των παρελκομένων στον σύνδεσμο τριών σημείων και κυρίως η προσαρμογή του άξονα μετάδοσης της κίνησης (P.T.O) πρέπει να γίνεται όταν ο κινητήρας του τρακτερ δεν λειτουργεί, για να μην προκληθεί ατύχημα. Η σύνδεση του  άξονα (P.T.O) απαιτείται προκειμένου να εργαστούν μηχανήματα όπως η φρέζα, το χορτοκοπτικό, το ψεκαστικό, τα οποία βασίζουν τη λειτουργία τους στη περιστροφική κίνηση.
Πίσω μέρος τρακτέρ
Προσαρμογή παρελκομένων σε τρακτέρ

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Σύνδεσμος τριών σημείων

Χρησιμοποιείται για την σύνδεση-προσαρμογή παρελκομένων γεωργικών μηχανημάτων, όπως το άροτρο, το ψεκαστικό, το χορτοκοπτικό, τον καλλιεργητή, στο πίσω μέρος του τρακτερ. Πρόκειται για δύο πλαϊνές χυτές λάμες και μια κεντρική ράβδο, σε οπές των οποίων γίνεται εύκολα η σύνδεση των πιο πάνω μηχανημάτων με την χρήση συρμάτινων ασφαλειών. Με τις λάμες πραγματοποιείται η πλευρική τακτοποίηση (κεντράρισμα) ενώ με την ράβδο η καθ’ ύψος ρύθμιση.
Σύνδεσμος τριών σημείων ενός trakter

Φωτογραφία από σύνδεσμο 3σημείωνΔευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Ασφαλής χρήση

 1. Διασφαλίστε ότι το τρακτερ θα λειτουργεί μόνο από ενήλικες οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα, γνωρίζουν τους κανόνες για την υγιεινή και τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας με εμπειρία στη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων.
 2. Κλείστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί εκκίνησης πριν από την έναρξη εργασιών επισκευής ή συντήρησης.
 3. Για να αποφύγετε την πτώση από τρακτέρ, χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες λαβές και βάσεις για τα χέρια και τα πόδια, όταν κατεβαίνετε. Κρατήστε τις λαβές και τις βάσεις καθαρές.
 4. Όταν κατεβαίνετε, ελέγξτε το έδαφος κάτω από το μηχάνημα πριν πατήσετε. 

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

www.krekis.com/trakter.htm

Η λέξη trakter είναι η αποτύπωση σε λατινικούς χαρακτήρες της λέξης τρακτέρ της Ελληνικής γραφής. Στο διαδίκτυο έχει χρησιμοποιηθεί  από webmasters για χρήση σε domain names, σε επιμέρους ιστοσελίδες, σε αρχεία και φωτογραφίες με σκοπό την άνοδο των παραπάνω στα αποτελέσματα της κατάταξης των μηχανών αναζήτησης όταν οι Έλληνες χρήστες την πληκτρολογούν (γραφή greeklish). Παραδείγματα είναι η http://www.krekis.com/trakter.htm και στη λέξη μεταχειρισμένα τρακτέρ η http://www.krekis.com/metaxeirismena-trakter.htm του συγκεκριμένου ιστότοπου.
trakter


Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

www.krekis.gr/kubota.htm

Η ιστοσελίδα http://www.krekis.gr/kubota.htm παρουσιάζει όλα τα μικρά τρακτερ της μάρκας Kubota που υπάρχουν στον ιστότοπο http://www.krekis.gr/. Πρόκειται για τις σειρές B, L, BULLTRA, ASTE, L1, SATURN, GL, που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από την συγκεκριμένη εταιρία στο εργοστάσιο της Ιαπωνίας. Η σχεδίαση έγινε με γνώμονες την ευελιξία, το μικρό όγκο και βάρος, βασιζόμενη κυρίως στο γεγονός ότι οι γεωργικές ιδιοκτησίες στην χώρα αυτή είναι μικρές σε έκταση. Στην Ελλάδα τα συγκεκριμένα τρακτέρ χρησιμοποιούνται σε αμπελώνες, δενδρώνες, μικροδουλειές και όπου οι διαστάσεις των χώρων καλλιέργειας είναι απαγορευτικές για τα μεγαλύτερα.


KUBOTA B series
KUBOTA BULLTRA series
KUBOTA GL series
Kubota SATURN series
kubota L1 series

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

Πολλαπλή εξαγωγής καυσαερίων

Η  πολλαπλή  εξαγωγής  είναι  συνδυασμός  σωλήνων  που  έχουν  σχηματιστεί  σε  ένα  μονοκόμματο  χυτό  κομμάτι. Οι  εσωτερικές  επιφάνειες  των  σωλήνων  της  πολλαπλής  εξαγωγής  είναι  λείες  και οι καμπύλες  ανοικτές (μεγάλες)  έτσι  ώστε  να  είναι  οι  τριβές  όσο  το  δυνατόν  μικρότερες. Συγκεντρώνει  τα  καυσαέρια  από  όλους  τους  κυλίνδρους  του  κινητήρα  κάθε  τρακτερ  και  τα  οδηγεί  προς  τον  σωλήνα  εξόδου  και  το  σιλανσιέ.
πολλαπλή  εξαγωγής  τρακτέρ

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Λάδι κινητήρα (Λιπαντικό)

Η  κύρια  λειτουργία  που  επιτελεί  το  λάδι  του  κινητήρα  ενός   τρακτερ  είναι  η  ελάττωση  της  τριβής  μεταξύ  των  επιφανειών  που  έρχονται  σε  επαφή.  Κατά  συνέπεια,    περιορίζεται  η φθορά   εξ’αιτίας  της  τριβής  άρα  αυξάνεται  η  επίδοση  του  κινητήρα.  Επίσης, συγκρατεί  την  θερμότητα  που  αναπτύσσεται  λειτουργώντας  παράλληλα  ως  ψυκτικό  υγρό. Τέλος, διατηρεί  καθαρά  τα  μεταλλικά  μέρη  του  κινητήρα  με  τα  οποία  έρχεται  σε  επαφή.
Η λίπανση των πετρελαιοκινητήρων  των τρακτέρ  γίνεται  με  αναγκαστική  κυκλοφορία  μέσω  της  αντλίας  λαδιού. Η  αντλία  αυτή  βρίσκεται  στο  κάρτερ  (στροφαλοθάλαμος), αντλεί  το  λιπαντικό  και  μέσω  του  δικτύου  λίπανσης  το  στέλνει  στα  κουζινέτα  των  μπιελών, στα  καβαλέτα  του  στροφάλου, στα  γρανάζια, στους  πείρους  των  πιστονιών, στα  τοιχώματα  των  κυλίνδρων  και  στα  πιστόνια  μέχρι  τα  ελατήρια.
Λάδι  κινητήρα  τρακτέρ

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

ορισμός

Για μας το τρακτερ είναι αρωγός για τις καλλιέργειες κάθε επαγγελματία ή ερασιτέχνη γεωργού. Εφοδιασμένο με υδρόψυκτο κινητήρα Diesel, λειτουργεί έχοντας τρεις συνιστώσες : α) την περιστροφική κίνηση του δυναμοδότη (άξονας pto) μέσω του οποίου συνδέονται και λειτουργούν γεωργικά μηχανήματα, όπως η φρέζα, το ψεκαστικό, το χορτοκοπτικό, κλπ, β) την έλξη, με την δυνατότητα προσαρμογής του άροτρου (αλέτρι), του καλλιεργητή, του αυλακωτήρα, κλπ  και γ) την φορτοεκφόρτωση - μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με την προσθήκη του κουβά.
τρακτέρ με κουβά και φρέζα
     

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

Σύντομη παρουσίαση του σασμάν

Τα βασικά τμήματα που συναποτελούν το σασμάν ενός τρακτερ είναι :
 1. Το κουτί
 2. Τα γρανάζια
 3. Το σύστημα αλλαγής ταχυτήτων
1. Το κουτί είναι ένα κιβώτιο από χυτοσίδηρο, με θέσεις για την τοποθέτηση των αξόνων στους οποίους προσαρμόζονται τα γρανάζια. Έχει επίσης δύο τρύπες με βιδωτές τάπες, οι οποίες χρησιμεύουν στο γέμισμα και στο άδειασμα του κουτιού αντίστοιχα.
2. Τα γρανάζια που εμπλέκονται ή απεμπλέκονται πάνω στους άξονες (πρωτεύον, δευτερεύον, ενδιάμεσος, άξονας της όπισθεν).
3. Το σύστημα αλλαγής ταχυτήτων, είναι μηχανισμός που απαρτίζεται από το μοχλό αλλαγής ταχυτήτων, τις φουρκέτες και τις ασφάλειες τους.
σασμάν τρακτέρ 
   

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

Σκοπός του σασμάν ( κιβώτιο ταχυτήτων )

Οι λειτουργίες που επιτελεί το σασμάν είναι :
 1. Μέσω αυτού, μπορούμε να αντιστρέψουμε την φορά της κίνησης του τρακτέρ με την όπισθεν.
 2. Συνδέει ή αποσυνδέει τον κινητήρα του τρακτερ με το υπόλοιπο μέρος του συστήματος κίνησης.
 3. Δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε ή να ελαττώσουμε τον αριθμό των στροφών των τροχών ανεξάρτητα από τις στροφές του κινητήρα. Έτσι το τρακτέρ ανταπεξέρχεται με επιτυχία σε περιπτώσεις όπως : το ξεκίνημα, τις ανηφόρες, τις κατηφόρες, τα βαλτώδη εδάφη, κλπ. 
φωτογραφία από κιβώτιο ταχυτήτων ενός τρακτέρ 

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Μετάδοση της κίνησης

Όπως έχουμε προαναφέρει, η ευθύγραμμη παλινδρομική κίνηση του πιστονιού μετατρέπεται σε περιστροφική από τον στροφαλοφόρο άξονα, στην συνέχεια με την μεσολάβηση του συστήματος κίνησης του τρακτερ η κίνηση αυτή φθάνει στους τροχούς.
Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης αποτελείται από :
 • Το σασμάν (κιβώτιο ταχυτήτων)
 • Το συμπλέκτη
 • Το κωνικό ζεύγος (κορώνα - πινιό)
 • Το διαφορικό
 • Το ημιαξόνιο & οι πλήμνες των τροχών.

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Καίει λάδια ο κινητήρας

Οι λόγοι για τους οποίους καίει λάδια ο κινητήρας ενός τρακτερ είναι :
 1. Υπάρχει μεγάλη φθορά στα χιτώνια 
 2. Υπάρχουν κολλημένα ελατήρια.
 3. Υπάρχει ζημιά ή φθορά στα ελατήρια
 4. Έχει λειανθεί το χιτώνιο υπερβολικά.
 5. Έχουν αυξηθεί τα διάκενα στους οδηγούς των βαλβίδων.
 6. Το λιπαντικό έχει χαμηλό ιξώδες.
Προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν ο κινητήρας καίει λάδια πρέπει να ελέγχουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα την στάθμη λαδιού του.
Άποψη κινητήρα τρακτέρ

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Ζημιά στο στρόφαλο

Λόγοι για τους οποίους μπορεί να προκληθεί ζημιά στον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα ενός τρακτερ :

 • Έντονες και απότομες ταλαντώσεις στον κινητήρα.
 • Ύπαρξη νερού ή ρινισμάτων στο λιπαντικό.
 • Ύπαρξη δινορευμάτων εξ επαγωγής.
 • Εσφαλμένη τοποθέτηση των κουζινέτων.
 • Εσφαλμένη ευθυγράμμιση.
 • Ελαττωματικά κουζινέτα.
 • Οριακή λίπανση εξαιτίας βουλωμάτων στους αγωγούς λίπανσης.
 • Χαμηλή ή υψηλή τιμή του ιξώδους του λιπαντικού.
 • Εσφαλμένη σύσφιξη των εδράνων.
στρόφαλος
  

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Πεσμένη μηχανή

Με τον όρο πεσμένη μηχανή, εννοούμε ότι ο κινητήρας  ενός τρακτερ έχει χάσει μεγάλο μέρος της δύναμης του. Κυρίως, εξαιτίας της χαμηλής συμπίεσης, η οποία, είναι αποτέλεσμα ζημιάς ή βλάβης των ελατηρίων του πιστονιού ή έχει κολλημένα ελατήρια, ή αύξησης των διάκενων των βαλβίδων λόγω της λειτουργίας του κινητήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα (πολλές ώρες λειτουργίας) δίχως να γίνει επισκευή.
κολλημένα ελατήρια πιστονιού και όχι μόνο

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Χτύπησε μπιέλα ο κινητήρας

Όταν λέμε ότι χτύπησε μπιέλα ο κινητήρας ενός τρακτερ, στις περισσότερες περιπτώσεις εννοούμε ότι έπαθαν ζημιά τα κουζινέτα (αλλοιώθηκαν) που είναι τοποθετημένα ανάμεσα στη μπιέλα και στον στρόφαλο. Συνήθως γίνεται αντιληπτή από τον έντονο θόρυβο που βγαίνει από τον κινητήρα. Λόγοι που μπορεί να προκαλέσουν αυτή την ζημιά είναι :
 1. Ελλιπές φιλτράρισμα του λιπαντικού.
 2. Ανάμειξη του λιπαντικού με νερό ή πετρέλαιο.
 3. Κακή προθέρμανση του κινητήρα.
 4. Ύπαρξη ρινισμάτων στο λιπαντικό.
 5. Φράξιμο (βούλωμα) αγωγών λίπανσης.
 6. Χαμηλό ή ψηλό ιξώδες λιπαντικού.
 7. Κακό στρώσιμο του κινητήρα.
 8. Συχνές και απότομες διακυμάνσεις των στροφών του κινητήρα.  

αλλοιωμένα κουζινέτα επίσης φαίνεται τμήμα μπιέλας και πιστονιού

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Καυσαέρια

Αιτίες που προκαλούν διαφορετικό χρώμα στα καυσαέρια που βγαίνουν από τον κινητήρα ενός τρακτερ είναι :
Α) Μαύρο χρώμα (έντονο & συνεχιζόμενο)
 1. Βλάβη στα μπέκ από κακή στεγανότητα ή από ύπαρξη καρβουνιάς (εξανθρακώματα).
 2. Ελλιπής προθέρμανση ή κρύο ξεκίνημα. 
 3. Μικρή παροχή αέρα (βουλωμένο φίλτρο αέρα).
 4. Χαμηλή συμπίεση.
Β) Άσπρο  χρώμα (έντονο & συνεχιζόμενο)
 1. Μεγάλα διάκενα στους οδηγούς των βαλβίδων.
 2. Ελέγξτε την στάθμη του λιπαντικού επειδή κατά πάσα πιθανότητα ο κινητήρας καίει λάδια.
Καυσαέρια τρακτερΣτάθμη λιπαντικού

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να ελέγχεται η στάθμη του λιπαντικού του κινητήρα ενός τρακτερ γιατί μπορεί να «καίει λάδια ». Οι λόγοι για τους οποίους μειώνεται υπερβολικά η στάθμη του λιπαντικού 
 1. Φθορά των κυλίνδρων.
 2. Κολλημένα ελατήρια.
 3. Ζημιά ή βλάβη στα ελατήρια με αποτέλεσμα την αύξηση των διάκενων.
 4. Μεγέθυνση των διάκενων των οδηγών των βαλβίδων.
 5. Χαμηλό ιξώδες λιπαντικού.
Δείκτης λιπαντικού
Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνεται αφού τοποθετήσουμε το τρακτέρ σε επίπεδη επιφάνεια και με τον κινητήρα κρύο.

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Ζημιά ή Βλάβη στα ελατήρια ενός πιστονιού

Λόγοι για τους οποίους προκαλείται ζημιά ή βλάβη στα ελατήρια πιστονιού ενός τρακτερ.
 1. Λανθασμένη ή κακή προθέρμανση του κινητήρα.
 2. Πολύ μικρό ιξώδες στο λιπαντικό.
 3. Ανεπαρκές φιλτράρισμα λιπαντικού ή πετρελαίου.
 4. Ύπαρξη νερού στο λιπαντικό.
 5. Εσφαλμένο στρώσιμο του κινητήρα και κατά συνέπεια την ελατηρίων.
Βλάβη ελατηρίων πιστονιούΔευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Κόλλημα ελατηρίων πιστονιού

Λόγοι, εξ' αιτίας των οποίων κολλούν τα ελατήρια του πιστονιού ενός κινητήρα τρακτερ :
 1. Μεγέθυνση του διάκενου των υποδοχών που υπάρχουν στο πιστόνι, στις οποίες εφαρμόζονται τα ελατήρια εξ' αιτίας της φθοράς του πιστονιού από υπερβολική χρήση.
 2. Απώλεια της ελαστικότητας των ελατηρίων λόγω φθοράς από τη χρήση για μεγάλη χρονική περίοδο.
 3. Πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες του υγρού ψύξεως στο χιτώνιο.
 4. Κακή καύση.
 5. Παλαιό λιπαντικό.
 6. Κακή ποιότητα πετρελαίου.
Κόλλημα ελατηρίων πιστονιού

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Γενικές πληροφορίες για το trakter-japan.blogspot.com

Πληροφορίες σχετικά με τα εργοστάσια κατασκευής τρακτέρ στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Την ασφαλή ταχύτητα που πρέπει να τηρείτε, την προσοχή που πρέπει να δίνετε κατά τον έλεγχο λειτουργικών εξαρτημάτων (επιθεώρηση τρακτέρ) ή κατά την οδήγηση τρακτέρ μπορείτε να βρείτε στο  trakter.


Λεζάντα του blog

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Μπεκ ή εγχυτήρας

Μπεκ : Έχει κυλινδρικό σχήμα, αποτελείται από τον κορμό, τη βελόνα, το ελατήριο και το ακροφύσιο.
Περιγραφή Μπεκ
Είναι το τελευταίο εξάρτημα του συστήματος τροφοδοσίας μιας πετρελαιομηχανής. Βρίσκεται στην κεφαλή του κυλίνδρου ενός κινητήρα τρακτερ. Σκοπός του είναι ο διασκορπισμός, η νεφοποίηση συγκεκριμένης ποσότητας πετρελαίου μέσα στο χώρο καύσης σε ορισμένο χρόνο.
Σημεία τοποθέτησης μπεκ 
Δείγμα Μπεκ 
Η λειτουργία του είναι συνήθως υδραυλική. Το καύσιμο φθάνει από την αντλία τροφοδοσίας έχοντας αυξημένη πίεση (μεγαλύτερη δύναμη) με αποτέλεσμα να πιέζεται το ελατήριο και να σηκώνεται η βελόνα. Το πετρέλαιο περνάει, εξαιτίας της μικρότερης διατομής του ακροφυσίου και της μεγάλης διαφοράς πιέσεως διαχέεται υπό μορφή σταγονιδίων (ψεκάζεται) στο χώρο καύσης.