Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Παρεμβάσεις με το τρακτέρ σε διαδοχές καλλιεργειών


Α) Χειμωνιάτικη καλλιέργεια μετά από ανοιξιάτικη
Αμέσως μετά τη συγκομιδή, κοπή των στελεχών και βασικήκατεργασία με τη χρησιμοποίηση του τρακτέρ, στη συνέχεια επιφανειακή κατεργασία και σχηματισμός σποροκλίνης σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Β) Ανοιξιάτικη καλλιέργεια μετά από χειμωνιάτικη
Μέτρια αναστροφή αμέσως μετά τη συγκομιδή (όταν υπάρχουν πολυετή ζιζάνια), βασική κατεργασία το φθινόπωρο, επιφανειακή κατεργασία (τέλη χειμώνα-αρχές άνοιξης),  σχηματισμόςσποροκλίνης και σπορά.

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Σύνδεση απαιτούμενων ενεργειών με το τρακτερ (σε συνέχεια της προηγούμενης) για καθορισμένες εναλλαγές καλλιεργειών


Μετά από ανοιξιάτικη καλλιέργεια με σκοπό τον επόμενο χρόνο να έχουμε πάλι ανοιξιάτικη. Οι ενέργειες που πρέπει να  κάνουμε με το τρακτερ κατά σειρά είναι α) στελεχοκοπή των υπολειμμάτων μετά τη συγκομιδή, β) βασική κατεργασία πριν την έλευση του χειμώνα, γ) επιφανειακή κατεργασία (τέλος χειμώνα-αρχές άνοιξης) και δ) σχηματισμό σποροκλίνης και σπορά.
τρακτέρ με στελεχοκόπτη

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Παρεμβάσεις στο έδαφος με το τρακτέρ σε συγκεκριμένες εναλλαγές καλλιεργειών


Όταν έχουμε εναλλαγές καλλιεργειών, πιο συγκεκριμένα σε Χειμωνιάτικη μετά από χειμωνιάτικη (καλλιέργεια). Στο τέλος της πρώτης χειμωνιάτικης καλλιέργειας, κάνουμε μέτρια αναστροφή του εδάφους αμέσως μετά τη συγκομιδή (όταν υπάρχουν πολυετή ζιζάνια).  Νωρίς το φθινόπωρο πραγματοποιούμε βασική κατεργασία του εδάφους με τρακτέρ και προχωρούμε σε σχηματισμό της σποροκλίνης και σπορά.
τρακτέρ

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Επίδραση της συμπίεσης του εδάφους από την κατεργασία του με τρακτερ.


Επίδραση της συμπίεσης του εδάφους σε καλλιέργειες μέσω του ριζικού συστήματος τους, με τη χρήση τρακτερ :
Επακόλουθο της συμπίεσης είναι η μείωση του αερισμού με συνέπεια τη παραμόρφωση των ριζών και παρεπόμενο τον περιορισμό στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.
trakter

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Συμπίεση του εδάφους από την κατεργασία με τρακτερ

Προκαλείται από: α)  τους τροχούς των τρακτερ (αλλοίωση του πορώδους) και β) από συνεχείς αρόσεις στο ίδιο βάθος (σχηματισμός αδιαπέρατου στρώματος – plowpan).
 Η ευαισθησία των εδαφών στη συμπίεση εξαρτάται από: 1) την διάρθρωση (υφή) του εδάφους, 2) την υδατοπεριεκτικότητα του, 3) τον βαθμό χαλάρωσης του, 4) τη συμπίεση του εδάφους από την κατεργασία.

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Σχηματισμός σποροκλίνης με τη χρήση τρακτερ


Κατά τον σχηματισμό της σποροκλίνης η Καταπολέμηση ζιζανίων επιτυγχάνεται α) με επιφανειακή κατεργασία (σκάλισμα) λίγο πριν τη σπορά ή β) με προσπαρτική ζιζανιοκτονία και ενσωμάτωση (σβάρνισμα).  Η Βελτίωση γονιμότητας πραγματοποιείται α) με Βασική λίπανση (σε όλη την επιφάνεια του αγρού ή εντοπισμένα) και β) με ενσωμάτωση λιπασμάτων στο έδαφος (χρησιμοποίηση του τρακτερ με σβάρνες, καλλιεργητές, φρέζες).  Για διατήρηση της ομοιομορφίας φυτρώματος, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά κατά τον σχηματισμό της σποροκλίνης είναι η Ισοπέδωση, άλλο ένα είναι η κατάλληλη στρωμάτωση εδάφους στη ζώνη κατεργασίας, η οποία είναι διαφορετική για κάθε είδος της καλλιέργειας.

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Επιφανειακή κατεργασία με τρακτέρ


Έχοντας προσδέσει στο τρακτέρ παρελκόμενα όπως : φρέζα, σβάρνα (οδοντωτή ή δισκοσβάρνα), ελαφρύ καλλιεργητή ή συνδυασμούς των πιο πάνω,  μπορούμε να σχηματίσουμε την σποροκλίνη (Σποροκλίνη =  Ο χώρος που είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για σπορά). Τα χαρακτηριστικά σποροκλίνης είναι :

  1. Επιφάνεια αγρού χωρίς ζιζάνια
  2. Ικανοποιητική γονιμότητα
  3. Επιθυμητός και ομοιόμορφος βαθμός κοκκοποίησης
  4. Επαρκής αερισμός και εφοδιασμός με νερό
  5. Ισοπεδωμένος αγρός

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Βασική κατεργασία του εδάφους με τρακτέρ


Είναι απαραίτητη εργασία μέσω της οποίας καταφέρνουμε : α) την καταστροφή ζιζανίων, β) την διαχείριση των υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας, γ) την αποθήκευση του νερού των  βροχοπτώσεων, δ) την διευκόλυνση ανάπτυξης ριζικού συστήματος και ε) την θέρμανση του  εδάφους. Εργαλεία που προσαρτώνται στο τρακτέρ για να υλοποιήσουμε την βασική κατεργασία είναι : Υνιοφόρα άροτρα, Δισκοφόρα άροτρα και Καλλιεργητές. 
трактор

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Συχνότητα επεμβάσεων του εδάφους


Οι επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις: α) αλλοιώνουν κατά κανόνα την εδαφική δομή, β) προκαλούν απώλειες νερού, β) ελαττώνουν την οργανική ουσία, γ)  επιβαρύνουν οικονομικά την εκμετάλλευση, γιατί η πλειοψηφία των τρακτέρ κινείται με πετρέλαιο.
Συμβουλή : Πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό.
γεωργικός ελκυστήρας ή  τρακτέρ

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Διάκριση επεμβάσεων στο έδαφος


Οι επεμβάσεις διακρίνονται σε :
α) Επιπόλαιες (μέχρι 10εκ.) δηλαδή σκαλίσματα, εμπλουτισμό λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, διαμόρφωση σποροκλίνης ή απλή ισοπέδωση. Τα παρελκόμενα του τρακτέρ που χρησιμοποιούνται γι’ αυτή τη επέμβαση είναι : ελαφριοί καλλιεργητές, περιστρεφόμενα σκαπτικά, σβάρνες.
β) Κοινές (11-20 εκ.) μ’ αυτές επιδιώκουμε την βασική κατεργασία του εδάφους, την ενσωμάτωση φυτ. Υπολειμμάτων, την ενσωμάτωση λιπασμάτων και την καταστροφή ζιζανίων. Χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως τα άροτρα, τα δισκοφόρα και τους καλλιεργητές.
γ) Βαθιές (21-35 εκ.) με στόχους : την βασική εδαφοκατεργασία, την ενσωμάτωση φυτ. Υπολειμμάτων, την ενσωμάτωση λιπασμάτων και την καταστροφή ζιζανίων. Χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως : υνιοφόρα και βαρείς καλλιεργητές
δ) Υπερβαθειές (>36 εκ.) για να πετύχουμε την χαλάρωση συμπιεσμένου εδάφους, την θραύση αδιαπέρατου στρώματος και την ενσωμάτωση λιπάσματος σε μεγάλο βάθος. Χρησιμοποιούμενα εργαλεία είναι : υπεδαφοκαλλιεργητές και υνιοφόρα 

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Βάθος επεμβάσεων στο έδαφος


Οι εργασίες αυτές γίνονται με την προσθήκη στο τρακτέρ των παρελκόμενων, επηρεάζονται κυρίως  από:
α) την υγρότητα του κλίματος, σε υγρά κλίματα (π.χ βόρεια Ευρώπη) απαιτείται λιγότερο βάθος παρέμβασης απ’ ότι σε ξηρότερα (π.χ νότια Ευρώπη) .
β) το είδος της καλλιέργειας, η απόδοση του χωραφιού εξαρτάται από το βάθος παρέμβασης ακόμη και σε ίδιες καλλιέργειες.
γ) την υφή του εδάφους (μέσω της ειδικής αντίστασης), διαφορετικό βάθος παρέμβασης χρειάζεται το αμμώδες από το πηλώδες ή το αργιλώδες έδαφος.
δ) τον εξοπλισμό και το κόστος του trakter σε καύσιμα
Συμβουλή : Οι βαθιές παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται με περίσκεψη και μόνο όταν το επιβάλλει συγκεκριμένος λόγος.