Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Διάκριση επεμβάσεων στο έδαφος


Οι επεμβάσεις διακρίνονται σε :
α) Επιπόλαιες (μέχρι 10εκ.) δηλαδή σκαλίσματα, εμπλουτισμό λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, διαμόρφωση σποροκλίνης ή απλή ισοπέδωση. Τα παρελκόμενα του τρακτέρ που χρησιμοποιούνται γι’ αυτή τη επέμβαση είναι : ελαφριοί καλλιεργητές, περιστρεφόμενα σκαπτικά, σβάρνες.
β) Κοινές (11-20 εκ.) μ’ αυτές επιδιώκουμε την βασική κατεργασία του εδάφους, την ενσωμάτωση φυτ. Υπολειμμάτων, την ενσωμάτωση λιπασμάτων και την καταστροφή ζιζανίων. Χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως τα άροτρα, τα δισκοφόρα και τους καλλιεργητές.
γ) Βαθιές (21-35 εκ.) με στόχους : την βασική εδαφοκατεργασία, την ενσωμάτωση φυτ. Υπολειμμάτων, την ενσωμάτωση λιπασμάτων και την καταστροφή ζιζανίων. Χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως : υνιοφόρα και βαρείς καλλιεργητές
δ) Υπερβαθειές (>36 εκ.) για να πετύχουμε την χαλάρωση συμπιεσμένου εδάφους, την θραύση αδιαπέρατου στρώματος και την ενσωμάτωση λιπάσματος σε μεγάλο βάθος. Χρησιμοποιούμενα εργαλεία είναι : υπεδαφοκαλλιεργητές και υνιοφόρα 

Δεν υπάρχουν σχόλια: